Füzvölgyi Önkormányzat   /2011.( IV.18.  ) rendelete

                A települési környezet tisztántartásáról és védelméről

 

Füzvölgy Önkormányzata a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása, fejlesztése, a természeti táj megőrzése érdekében e rendeletben szabályozza a köztisztaság fenntartásának rendjét, a gondozott zöldterületek kezelését, a vizek és a levegőtisztaság védelmét, a zajvédelmi intézkedéseket, a közterületek használatának rendjét.

I.      Fejezet

II.      Bevezető rendelkezések

III.    1.§.

(1).A település természetes és épített környezetének  megóvásában az itt élő és tartózkodó, valamint tevékenykedő természetes és jogi személyeknek körültekintő gondossággal kell eljárniuk és együttműködniük.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Füzvölgy község bel- és külterületén lévő összes ingatlanra, azok tulajdonosaira, kezelőire, használóira, valamint a bel- és külterületen lévő közcélú zöldterületekre, parkokra, erdőkre.

(3) Rendelkezései kiterjednek minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személynek nem minősülő szervezetére, aki (amely) állandó, vagy ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodik (működik).

 

II. Fejezet

A Köz- és magánterületek tisztántartása

2.§.

 

   (1) a)   Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), illetve a járda és az úttest közötti teljes terület, nyílt árok és ennek műtárgyai út padkáig húzódó terület, valamint a kerítés és járda találkozásánál lévő gaz eltávolítása, továbbá épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

-          tisztántartásáról,

-          hótól, jégtől való mentesítéséről,

-          a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

-          kaszálásáról és gyomtalanításáról

-          a kinyúló ágak, bokrok nyeséséről

-          járda fölé nyúló ágak 2 m magasságig való lenyírásáról

    b) Az ingatlan tulajdonosai (használói) kötelesek az ingatlanukat a községi követelményeknek megfelelően rendben tartani. Ennek érdekében:

- az ingatlan területét rendszeresen takarítani, jó gazda módjára kezelni,

- az ingatlanon a  községképet zavaró építmény, tárgy, anyag (pl.: viskó, ól, kiselejtezett gép, építőanyag-törmelék stb.) elhelyezése tilos,

- kötelező havonta, minden hónap 15-ig elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat. (Pl.: fű folyamatos kaszálása, gyomtalanítás, kártevő rovarok és állatok irtása, útra kihajló, közlekedést, kilátását zavaró ágak folyamatos nyesése.)

(2) Önkormányzati épületek előtti járdaszakaszok és területek kezeléséről, rendben és   tisztán  tartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a tulajdonos (használó) felszólításra a megadott határidőre nem hajtja végre, a Körjegyző maximum három alkalommal – 15; 8; és 3 napos - határidő megjelölésével felhívhatja a munka elvégzésére.

(5) A közterületek szennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében a területeken szemetet, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad. Mindezek vonatkoznak a külterületekre is.

(6)A község területén közösségi, közterületi szemétgyűjtők, szemétkosarak elhelyezése, valamint az azokkal kapcsolatos teendők ellátása az Önkormányzat feladata.

(7) Tilos a közterületre, önkormányzati, vagy közútra építési törmeléket, salakot, sarat vagy szemetet, vagy más szennyező anyagot – pl. trágyát - kihordani, vagy szennyezett vizet kiönteni.

(8) Közterület, önkormányzati, vagy közút  szennyezése esetén, a szennyezés megszüntetése,- pl. a kiszóródott trágya összeszedése, vagy a felhordott sártól az út megtisztítása – annak a feladata aki a szennyezést okozta.

A hatósági engedéllyel végzett útfelbontás során keletkezett törmelék kirakására vagy közterület használati engedély alapján elhelyezett anyagokra a tilalom nem terjed ki.

(9) Belterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek, egyéb megállóhelyek tisztántartása az Önkormányzat kötelessége.

(10) Ha a járművek üzemelése során a közút, közterület beszennyeződik, megtisztításáról a jármű üzemben tartója haladéktalanul köteles gondoskodni.

 

3.§.

 

(1) Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a község közigazgatási területén csak közegészségügyi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, finom szemcséjű salak) lehet használni. A lehullott havat szükség szerint naponta többször el kell távolítani.

 A kősóval történő síkosság mentesítést mellőzzük. A szóróanyag beszerzésétől a kötelezettnek kell gondoskodnia.

   (2) Közterületen gépjárművet és munkagépet mosni tilos. A magántelkeken is tilos a gépkocsi mosásnak olyan módja, mely kifolyva a közterületet szennyezi

III. Fejezet

A víz minőségének védelme. Szennyvízkezelés

4.§.

 (1) Ha a csapadékvíz árkokba történő akadálytalan lefolyását az árokba, vízfolyásokba került szemét vagy hordalék akadályozza, a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az árok (vízfolyás) kitisztítását az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles elvégezni.

 (2) Az árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa (használója) köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról.

(3) Szennyvizet csak az előírásoknak megfelelően létesített, zárt szennyvíztárolóba lehet bevezetni, gyűjteni, illetve  elhelyezni.

(4)Tilos a szennyvizet, szemetet élővizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe, csapadékcsatornákba vezetni, gyűjteni vagy elhelyezni. A vizek tisztasága és a balesetek elkerülése érdekében tilos az élővizekbe mindennemű szemetet, szennyező anyagot önteni, szórni vagy dobni.

 (5) A települési folyékony hulladék (szippantott kommunális szennyvíz) gyűjtését és szállítását csak az arra  engedéllyel rendelkező, jogosult szolgáltató szervezet, vagy vállalkozó végezheti, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

(6) Az Önkormányzat a keletkezett folyékony hulladék nem megfelelő gyűjtésének és elhelyezésének gyanúja esetén a  szennyvíz elszállításának igazolását kérheti az ingatlan tulajdonosától, vagy használójától.

(7) Szippantott kommunális szennyvizet a település közigazgatási területén leüríteni tilos.

 IV. Fejezet

A levegő tisztaságának védelme

5.§.

 (1) Füzvölgy község belterületén tilos a  meghatározott kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezéssel járó tevékenység végzése.

(2)A hulladékok nyílttéri égetésének szabályozása, a levegő tisztaságvédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében hulladékot  ( falomb, a kaszálék, a nyesedék, továbbá az egyéb növényi maradványok ) csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz és nem jelent tűzveszélyt.

(3) A hulladék nyílttéri égetését a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt a nyári időszámítás szerinti időszakban hetente két alkalommal szerdán és szombaton 9-18.00 óra között, a rendes időszámítás szerinti időszakban pedig hetente két alkalommal szerdán és szombaton 10-14.00 óra között lehet végezni szélcsendes időben.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(5) A hulladék égetését végzőnek ügyelni kell arra, hogy az égetésből visszamaradó parázs őrizetlenül ne maradjon, az égetést követően erről meg kell győződni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.

(6) Az elégetendő hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, PVC stb.).

(7) Ipari eredetű, kommunális, valamint állati eredetű (disznó serte, tyúk toll stb) hulladék, valamint tarló égetése tilos!

(10) A tűzvédelmi hatóság által kihirdetett időszakokban, valamint erdőszéltől számított 200 m-en belül tüzet gyújtani tilos!

V. Fejezet

Zajvédelem

6.§.

 (1) a) A község területén megengedettnél nagyobb zajt okozó tevékenység végzésére engedély nem adható ki, az ilyen tevékenységgel járó létesítmény telepítése nem engedélyezhető

      b) A meglévő létesítmények csak a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi szabványok és előírások betartásával üzemeltethetők, fejleszthetők.

(2) a) A kulturális, sport tevékenység és a helyi hirdetési célokra alkalmazott hangsugárzó berendezések üzemeltetése  során a környezetre történő zaj kibocsátásakor e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni

    b) A község belterületén tilos olyan tevékenység, amely mások  pihenését, nyugalmát bármilyen módon zavarja 22 órától reggel 6 óráig,  kivétel engedéllyel rendelkezés esetén, amelyet az Önkormányzat adhat ki.

VI. Fejezet

Zöldterületek védelme

7.§.

     (1) A község közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok, emlékművek környéke, parkosított torna- és játszóterek.

(2) Zöldterületnek tekintendő az a terület is, amelyen a fásítás vagy parkosítás munkáit már megkezdték.

(3) Gyermekjátszóterek, sportpályák felszereléseit bárki használhatja.

    (4) A községben lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól.

(5) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a fák, virágok és egyéb növények, a felszerelési tárgyak rongálása. A fák törzsére reklámtáblát (feliratot) elhelyezni tilos.

Tilos a gondozott zöldterületek területén elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni, kínozni.

(6) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok, környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is.

    (7) Fát kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával szabad. Közterületen a fakivágás engedélyezésével egyidejűleg minden esetben elő kell írni a fa pótlásának kötelezettségét is, fajta és mennyiség meghatározásával.

   (8) Zöldterület felbontásához és igénybevételéhez az Önkormányzat  engedélye szükséges. Aki a zöldterületet igénybe veszi, felbontja, azt eredeti állapotában köteles helyreállítani.

 

8.§.

 

    (1) A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, kezeléséről, felügyeletéről az Önkormányzat gondoskodik.

(2) A parkok és egyéb zöldterületek játszó- és pihenőkertek felügyeletére, gondozására egyesületek és társadalmi szervek védnökséget vállalhatnak.

VII. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

9.§.

A rendelet alábbi §-aiban, illetve bekezdéseiben előírt kötelezettségek és tilalmak megszegése szabálysértésnek minősül és az elkövető 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, amely ismételhető:

-          2. § (1); (3);(5);(7);(8);(10)

-          3.§. (2)

-          4. § (1); (2);(5);(6);(8);(10)

-          5. § (1)-(8);(10)

-          6.§(2) bekezdés b) pontja

-          7.§(4)-(8); (10);(11)

 

 

 

10.§.

 

(1)     E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a 9.§-ban meghatározott szabálysértési bírság kiszabása 2011. május 1. napjától alkalmazható.

(2)     Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

 

 

 

Szabó István

Pintér Csilla Judit

 

                               polgármester

                                     jegyző